Podmienky a pravidlá spotrebiteľskej súťaže „NAKÚPTE VÝROBKY VANAPO A VYHRAJTE“   

 

1. Vyhlasovateľ súťaže a organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je VANAPO, s.r.o., Festivalová 802/9, 089 01  Svidník, IČO: 36455164, DIČ: 2020002248, IČ DPH: SK2020002248, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 11137/P (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

Súťaž sa riadi výlučne oficiálnymi pravidlami uvedenými v týchto podmienkach, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

2. Účel spotrebiteľskej súťaže

Účelom je reklama a podpora značky VANAPO a produktov spoločnosti VANAPO, s.r.o. – alkoholické nápoje na celom území Slovenskej republiky.

Cieľom súťaže je motivovať konečných spotrebiteľov k výberu a nákupu alkoholických nápojov tejto značky zabezpečením ich priameho zapojenia sa do súťaže a tak im dať možnosť získať vyhlasovateľom súťaže  garantované vecné výhry. Zároveň cieľom súťaže je aj informovať širokú verejnosť o tejto značke alkoholických nápojov, dostať značku do povedomia širokej verejnosti – jej zviditeľnenie a propagácia, posilniť/zvýšiť predaj alkoholických nápojov tejto značky.   

3. Podmienky účasti v spotrebiteľskej súťaži

3.1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba – občan s trvalým pobytom alebo doručovacou adresou na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov, ktorý splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Účastník sa môže tejto spotrebiteľskej súťaže zúčastniť po splnení nasledovných podmienok:

3.2. V stanovenom období od 01.07.2013 do 30.09.2013 vrátane, si klient zakúpi aspoň jeden výrobok spoločnosti VANAPO, s.r.o. (výrobok z produktovej rady Royal, Exclusive, Farmárska, ovocné destiláty, Ambasador Noble a Karpatský čaj).

3.3. Do žrebovania sa zaradia všetci klienti, ktorí zašlú pokladničný doklad do 7.10.2013 preukazujúci nákup aspoň jedného výrobku spoločnosti VANAPO, s.r.o. (výrobok z produktovej rady Royal, Exclusive, Farmárska, ovocné destiláty, Ambasador Noble a Karpatský čaj) s úplnými kontaktnými údajmi na zadnej strane, a to: meno a priezvisko, telefónny kontakt, adresa bydliska, PSČ,  na adresu: VANAPO, s.r.o., Festivalová 802/9, 089 01  Svidník.

Účastníci berú na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže  zaradí do žrebovania len tých účastníkov súťaže, ktorí budú súhlasiť s využitím poskytnutých osobných a kontaktných údajov na účely priameho marketingu vyhlasovateľa súťaže.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci a zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ani iné dodávateľské subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.

4. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

 Spotrebiteľská súťaž sa začína od 01.07.2013 a končí 30.09.2013. Súťaž bude realizovaná na celom území Slovenskej republiky v prevádzkach s nepriamou konzumáciou alkoholických nápojov, ktoré ponúkajú a predávajú spotrebiteľom alkoholické nápoje vyhlasovateľa súťaže a súčasne súťaž bude podporená aj prostredníctvom POS materiálov (plagáty, visačka na fľaši, letáky, internet). 

5. Žrebovanie o výhru a výherca

Výhru získava účastník – ďalej len „Výherca“, ktorý splní pravidlá spotrebiteľskej súťaže a bude vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich, ktorí sa riadne zapojili do súťaže podľa platných pravidiel a štatútu tejto súťaže.

V prípade výhry bude vyžrebovaný výherca informovaný o výhre písomne alebo telefonicky. Výhry budú doručené výhercom na nimi uvedenú adresu do 14-tich dní po žrebovaní (organizátor si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia výhry).

Organizátor nezodpovedá za chybne uvedené údaje na pokladničnom bloku, ak z tohto dôvodu nebude možné výhercu kontaktovať.

Postúpenie výhry získanej žrebovaním na tretiu osobu je možné len so súhlasom organizátora. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti dovolania. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.  

Výhra bude žrebovaná dňa 15.10.2013 v sídle spoločnosti VANAPO, s.r.o. vo Svidníku.

Výhrou tejto spotrebiteľskej súťaže sú:

1.cena Apple iPhone 5

2.cena Apple iPad 3

3.cena Samsung S III

4. – 10. cena Výrobky spoločnosti VANAPO, s.r.o. v hodnote 30 €

11. – 30. cena Reklamné predmety spoločnosti VANAPO, s.r.o.

Ceny poskytuje vyhlasovateľ súťaže.

6. Prevzatie výhry

Odovzdanie cien sa uskutoční na adrese a spôsobom, ktoré budú výhercovi oznámené písomne alebo telefonicky. Záväzok organizátora súťaže poskytnúť výhercovi výhru, sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom súťaže, resp. dňom odovzdania všetkých dokumentov potrebných na nadobudnutie vlastníckeho práva na výhru výhercovi organizátorom súťaže. Pred odovzdaním výhry bude výherca vyzvaný, aby predložil občiansky preukaz alebo iný relevantný doklad totožnosti. V prípade, že sa údaje uvedené v predložených dokladoch výhercu nebudú zhodovať s údajmi, výhra nemusí byť výhercovi odovzdaná.

V prípade, že výherca stratí na výhru nárok nesplnením akejkoľvek podmienky tejto spotrebiteľskej súťaže, vyhlasovateľ môže uskutočniť žrebovanie ešte raz. Ak aj tento výherca stratí na výhru nárok, vyhlasovateľ určí, ako sa bude ďalej s výhrou nakladať.

Výherca je povinný si uplatniť nárok na vyzdvihnutie výhry najneskôr do 30.11.2013.   

7. Osobitné ustanovenia

Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom spotrebiteľskej súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto spotrebiteľskej súťaži, iba ak by sa k tomu zaviazal v tomto štatúte. Zaslaním vyplneného pokladničného bloku dáva účastník tejto spotrebiteľskej súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch boli zaradené do databázy vyhlasovateľa súťaže a spracované vyhlasovateľom súťaže za účelom uskutočnenia marketingových akcií a ponuky tovaru a služieb, a to po dobu do 31.12.2013.

Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Výhry odovzdané výhercom predstavujú výhry pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Vyhlasovateľ spotrebiteľskej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne túto súťaž prerušiť alebo ju odložiť z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Pravidlá tejto spotrebiteľskej súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke www.vanapo.sk

Výsledky spotrebiteľskej súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu  požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. V prípade sporu platnosti nároku na výhru vloženú do tejto spotrebiteľskej súťaže je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Účastníci spotrebiteľskej súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu aký určí vyhlasovateľ. Účastníci súťaže sú si vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

Vyhlasovateľ spotrebiteľskej súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže také súťažné podklady – prihlášky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v čl. 3 body 1, 2, 3 a tohto štatútu. Na súťažné podklady, ktoré nespĺňajú podľa tohto štatútu podmienky na zaradenie do tejto spotrebiteľskej súťaže sa neprihliada.

Uvedením súťažných podkladov dáva účastník spotrebiteľskej súťaže súhlas na ich použitie a zverejnenie zo strany vyhlasovateľa súťaže, za účelom uskutočnenia reklamných a propagačných akcií a ponuky tovaru a služieb vyhlasovateľa bez nároku na odmenu zo strany účastníka spotrebiteľskej súťaže.

Všetci výhercovia tejto spotrebiteľskej súťaže budú uverejnení na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.vanapo.sk.  

Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená a podobizeň výhercov v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, bez nároku na odmenu zo strany účastníka spotrebiteľskej súťaže po dobu jedného roka.

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo vo vlastnej réžii (alebo za pomoci tretích osôb).

8. Propagácia súťaže

Zverejnenie a propagácia tejto spotrebiteľskej súťaže trvá od 01.07.2013 do 30.09.2013 a uskutoční sa prostredníctvom POS materiálov (plagáty, visačky na fľašiach, letáky) vo vybraných prevádzkarniach, celonárodne prostredníctvom inzercie v printových médiách a tiež prostredníctvom propagácie na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.vanapo.sk.

9. Záverečné ustanovenia

Tento štatút je uložený u vyhlasovateľa tejto spotrebiteľskej súťaže.

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Vyhlasovateľa súťaže.

Svidník, dňa 25.06.2013

VANAPO, s.r.o.