Obchodné podmienky - ako nakupovať

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Ako nakupovať

1.1  K nákupu tovaru  na stránke www.vanapo.sk (ďalej len www.vanapo.sk) je nutné sa riadne registrovať,  uviesť  plné meno a adresu sídla alebo trvalého bydliska, zadať telefónne číslo a emailovú adresu. Bez riadne vyplnenej registrácie, nie je možné nakupovať.

1.2  Nakupujúca osoba musí mať minimálne 18 rokov.

1.3  Nakupuje sa uvedením príslušného množstva tovaru na konkrétnej položke a následným kliknutím na pole Vložiť do košíka. Uvedené ceny pri tovare sú ceny bez DPH. Po kliknutí na Nákupný košík prejdete do Pokladne. Následne Vás sprievodca prevedie krok za krokom procesom dokončenia objednávky. Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená. Na záver je nutné potvrdiť objednávku, správnosť fakturačných údajov a súhlasiť so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4  Odoslať objednávku. V zapätí sa objednávka potvrdzuje emailom.

1.5  Objednávka sa doručuje priamym dodaním tovaru alebo dodaním tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej len "VOP") vydáva spoločnosť VANAPO, s.r.o, so sídlom Festivalová 802/9, 089 01  Svidník, IČO: 36 455 164, IČ DPH: 2020002248, číslo oprávnenia na distribúciu SBL: 626531000072, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 11137/P (ďalej len "predávajúci"), pričom sa vzťahujú na predaj tovaru objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.vanapo.sk (ďalej len "eshop"). Obchodné podmienky sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník, Zákon o ochrane osobných údajov, Obchodný zákonník a ďalšie).

1.2. Tovarom sa rozumie predovšetkým alkoholický nápoj a prípadne aj ďalší doplnkový sortiment. Opis každého konkrétneho tovaru je vždy uvedený na stránke eshopu www.vanapo.sk.

1.3. Nákup prostredníctvom stránky môžu uskutočňovať všetky osoby bez obmedzenia (ďalej len "kupujúci"), a to za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP. Pri fyzických osobách je však podmienkou nákupu tovaru, ktorým je akýkoľvek alkoholický nápoj, dosiahnutie veku fyzickej osoby minimálne 18 rokov.

 

1.4. Zákazník, ktorý použije alkoholické nápoje zakúpené prostredníctvom www.vanapo.sk na podnikateľskú činnosť, súhlasom s obchodnými podmienkami POTVRDZUJE, že je riadne registrovaný na colnom úrade a okrem údajov vyplnených v registračnom formulári na vyžiadanie poskytne spoločnosti VANAPO, s.r.o kópiu platného Povolenia na predaj alebo Oprávnenia na distribúciu  spotrebiteľského balenia liehu vo voľnom obehu s registračným číslom. Zákazník zároveň preberá plnú zodpovednosť za dôsledky spojené s predajom alkoholických nápojov bez riadnej registrácie na colnom úrade.

 

1.5. Prednosť pred týmito VOP majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán a dojednania uvedené v prípadnej písomnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim (ak je takáto zmluva uzavretá). V prípade rozporu medzi týmito VOP a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť tieto VOP.


II. Podmienky predaja


2.1. Kupujúci môže prostredníctvom stránky eshopu kúpiť každý tovar, pri ktorom je na stránke vyznačená možnosť jeho objednania.

 

2.2. Kupujúci realizuje objednávku prostredníctvom formulára uvedeného na stránke, v ktorom musí vyplniť všetky položky označené ako povinné.

 

2.3. Odoslaním kompletnej objednávky zo strany kupujúceho a jej doručením predávajúcemu sa uzatvára kúpna zmluva. Predávajúci potvrdí kupujúcemu doručenie objednávky elektronickou poštou zaslanou na adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci však môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak by nemal k dispozícii objednaný tovar. Zákazník je však v takomto prípade informovaný elektronicky na uvedenú emailovú adresu, alebo telefonicky na ním uvedené telefónne číslo.

 

2.4. Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

 

2.5. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar po splnení podmienok vyplývajúcich z týchto VOP, a to prostredníctvom kuriéra alebo priamym závozom (v prípade paletových odberov) na adresu zadanú kupujúcim pri objednaní tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za správnosť údajov, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní tovaru a ani za prípadnú nemožnosť doručiť tovar na kupujúcim zadanú adresu.

 

2.6. Ak predávajúci neoznámi kupujúcemu inak (termín dodania tovaru po vzájomnej dohode), bude tovar odoslaný kuriérom do 2 pracovných dní.

 

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo primerane predĺžiť dodacie lehoty uvedené v bode 2.6. týchto VOP s ohľadom na svoje skladové a prevádzkové možnosti, pričom takúto zmenu oznámi kupujúcemu.

 

2.8. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Zároveň je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

 

2.9. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

2.10. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku iba v prípade, ak objednávke ešte nebola zrealizovaná. V prípade, že kupujúci stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace s objednávkou.

 

2.11. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu predávajúci riadne doručuje prostredníctvom kuriéra alebo priamym dodaním, tovar bude ponechaný u predávajúceho a kupujúci si ho bude môcť osobne odobrať z predajného miesta spoločnosti VANAPO, s.r.o., Bardejovská 27, 089 01  Svidník. Ak však kupujúci neodoberie tovar ani do 7 pracovných dní po dni, kedy kupujúci neprevzal tovar doručovaný prostredníctvom kuriéra, uzavretá kúpna zmluva (bod 2.3. týchto VOP) automaticky zanikne a predávajúci nie je ďalej povinný vybavovať objednávku kupujúceho; nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

 

2.12. V prípade pochybností o veku kupujúceho je kupujúci alkoholického nápoja povinný preukázať predávajúcemu alebo kuriérovi (doručovateľovi tovaru), že dosiahol vek 18 rokov, inak je predávajúci povinný odoprieť dodanie tovaru. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie alkoholického nápoja kupujúcemu, ktorý je zjavne ovplyvnený alkoholom.

 

2.13. Kupujúci, pokiaľ je fyzickou osobou a objednaný tovar neslúži na výkon jeho podnikania, zamestnania alebo povolania, má právo do 7 dní po dodaní tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. Právo odstúpiť od zmluvy však kupujúci nemá v prípadoch vymedzených v ust. § 12 ods. 5 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a to najmä pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo ktorý podlieha rýchlej skaze.


2.14. Ak by predávajúci nemohol splniť zmluvu z dôvodu, že objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

 

2.15. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časti v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude kupujúceho kontaktovať mailom alebo telefonicky a dohodne sa na ďalšom postupe (napr. náhrada tovaru iným tovarom, zrušenie objednávky a pod.). Pokiaľ kupujúci už za tovar zaplatil a výsledná hodnota objednávky bude nižšia než zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na bankový účet kupujúceho v najkratšom možnom termíne (bežne do 3 pracovných dní od pripísania platby na náš bankový účet). V prípade, že výsledná hodnota objednávky bude po vykonaní zmeny vyššia, bude Vám daný k úhrade rozdiel týchto čiastok. Po prijatí tejto úhrady bude realizovaná objednávka.    


III. Kúpna cena a platobné podmienky


3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške uvedenej na stránke. Všetky sumy sú na stránke www.vanapo.sk uvedené vrátane spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky. Ceny sú platné do momentu ich aktualizácie na stránke eshopu, pričom všetky tovary budú dodávané za cenu platnú v čase zaslania objednávky.

 

3.2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu, pričom jej úplné zaplatenie je podmienkou pre vydanie tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci kúpnu cenu nezaplatí, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.


3.3. Kupujúci môže platiť kúpnu cenu  a náklady na balenie a dopravu za tovar niektorým z nasledovných spôsobov:

a) v hotovosti pri priamom dodaní tovaru,

b) dobierkou alebo kuriérovi pri doručení tovaru,

c) prevodom na náš bankový účet č. 1293835953/0200. Vaša objednávka bude vybavená až po pripísaní platby na náš bankový účet. Ako variabilný symbol prosíme uviesť číslo objednávky. Toto číslo, ako aj potrebné údaje na prevod Vám budú odoslané na Váš e-mail hneď ako odošlete objednávku. Prevod z inej banky ako je VÚB, a.s. môže trvať až 3 pracovné dni. 

 

3.4. Kúpna cena nezahŕňa náklady na balenie a dodanie tovaru, ktoré znáša kupujúci, pričom na ich splatnosť a spôsob platenia sa primerane použijú ustanovenia o splatnosti kúpnej ceny. Náklady na balenie a dopravu budú pripočítané k cene tovaru. Kupujúci je povinný nahradiť náklady na dodanie tovaru aj vtedy, ak odmietne prevziať riadne objednaný a doručený tovar, ktorý nemá žiadne závady a kde bola preprava vzhľadom na hodnotu objednávky zdarma.

Cena prepravy na území SR pri odbere do 100 € s DPH je 6,- € s DPH. Cena za dobierku pri doručení tovaru kuriérom je 1,50  s DPH. Pri hodnote nákupu nad 100 € s DPH sa náklady na balenie a dodanie tovaru neúčtujú.

Daňový doklad je zasielaný spolu s tovarom.

 
3.5. Vlastnícke právo k tovaru prejde na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

IV. Reklamačné podmienky

 

4.1. Kupujúci je povinný prezrieť a skontrolovať dodaný tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcom (napr. kuriér) zákazníkovi.

 

4.2. V prípade zistenia rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, či vady tovaru (tovar poškodený prepravou a pod.), za ktorú zodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný písomne ju reklamovať a dodať predávajúcemu tovar za účelom posúdenia vady, alebo rozdielu. Doprava (kuriér) následne spíše s kupujúcim protokol o zistení nedostatku a tovar bude vrátaný naspäť predávajúcemu. Skutočnosť o zistení nedostatku pri doručení a spísaní protokolu nám prosím bezodkladne oznámte a dohodneme sa na ďalšom postupe, napr. na novom zaslaní tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim.  Na dodatočne zistené  nedostatky mimo prítomnosti dopravcu či kuriéra, nie je možné brať ohľad.

 

4.3. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu sídla predávajúceho zapísanú v obchodnom registri.


4.4. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.

 

4.5. V prípade vrátenia tovaru musí mať tovar nepoškodené kolky, nesmie byť po záručnej dobe a nesmie mať poškodený originálny obal. Kupujúci si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru, výmena chybného tovaru za tovar bezchybný alebo ak by nároky kupujúceho z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný tovar.

 

4.6. Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.

 

4.7. V súlade so zákonom o podomovom predaji a zásielkovom obchode, má kupujúci právo po doručení tovaru na vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na adresu predajcu najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru od dopravcu. Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosť o vrátenie tovaru kupujúcim vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude kupujúcemu oznámené do 30 dní odo dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu predávajúceho. V prípade prijatia vráteného tovaru späť musí kupujúci následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zaslaný a podpísaný dobropis doručiť na adresu predávajúceho. Na základe potvrdeného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar. Čiastka zaplatená za tovar bude kupujúcemu poukázaná poštovou poukážkou prípadne na bankový účet kupujúceho bez zbytočného odkladu, keď bude tovar doručený na adresu predajcu a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky. Aby bol tovar prijatý späť, musí byť vrátený kompletný, v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov, obal nesiem byť akokoľvek poškodený a nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania a bez poškodenia či porušenie kontrolnej známky. 

 

V. Ochrana osobných údajov

 

5.1. Objednaním tovaru cez eshop kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre interné účely predávajúceho na internetovej stránke www.vanapo.sk. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou.

 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, čísla telefónu a e-mailovú adresu.

 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu, číslo po Povolenia na predaj alebo Oprávnenia na distribúciu SBL (ak mu boli colným úradom pridelené), e- mailovú adresu a meno a priezvisko kontaktnej osoby.

 

5.4. Predávajúci údaje o kupujúcom použije iba za účelom identifikácie kupujúceho, na realizáciu obchodu a platby, distribúciu tovaru, ďalej pri komunikácii s kupujúcim, vyhotovenie daňového dokladu.

 

5.5. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje o kupujúcom neposkytne tretím osobám, okrem tých s ktorými je nevyhnutná spolupráca z dôvodu vybavenia objednávky.

 

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

 

6.1. Vo veciach neupravených v týchto VOP sa záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spravuje ustanoveniami právneho poriadku v platnej legislatíve Slovenskej republiky.

 

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP.

 

6.3. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito VOP a odoslaním objednávky vyjadruje s nimi súhlas.

 

6.4. Kupujúci zároveň akceptáciou týchto VOP udeľuje predávajúcemu súhlas na volanie, zasielanie faksimilných správ a správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ na účely priameho marketingu (vrátane zasielania obchodných ponúk), pričom predávajúci je oprávnený volať a zasielať správy na kontaktné čísla a adresy, ktoré kupujúci uvedie pri zadaní objednávky. Kupujúci môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti o ukončenie volaní alebo zasielania správ, a to na adresu sídla predávajúceho zapísanú v obchodnom registri alebo na adresu uvedenú v správe odoslanej predávajúcim. Tieto údaje poskytnuté kupcom tovaru spoločnosti VANAPO, s.r.o. nebudú sprostredkované inej tretej strane.

 

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť  VOP, a to vždy v písomnej forme.

 

6.6. Tieto VOP sú platné od 1.6.2013 a účinné odo dňa ich zverejnenia na stránke www.vanapo.sk

 

 

 

VANAPO, s.r.o.